Adatkezelési tájékoztató

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ KÜLHONI EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK KÉPVISELŐI RÉSZÉRE

 

Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ    KÜLHONI EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK KÉPVISELŐI RÉSZÉRE

1. Adatkezelő

2. Adatkezelés célja

2.1 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ tevékenységének elősegítése külhoni együttműködő szervezetekkel és a külhoni együttműködő szervezetek civil közösségi munkájának segítése

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

4. Adatmegadás elmaradásának következménye

5. Az adatok megismerésére jogosultak köre

6. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

7. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

9. Az érintettek jogai

9.1  A tájékoztatás költsége

9.2 Tájékoztatás megtagadása

9.3 Tiltakozáshoz való jog

10.  Jogorvoslat

Hierotheosz Egyesület

 

1. Adatkezelő

 

Neve: Hierotheosz Egyesület (továbbiakban: Egyesület)

Cím: 4326 Máriapócs Kossuth tér 17., Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Máriapócs, Kossuth tér 17.

Adatkezelő képviselője: Kapin István (elnök)

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: (civilkozpontszszb@gmail.com)

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 

2. Adatkezelés célja

2.1 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ tevékenységének elősegítése külhoni együttműködő szervezetekkel és a külhoni együttműködő szervezetek civil közösségi munkájának segítése

 

Az Egyesület a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ működtetője, mely különböző felületek keresztül jogi, pénzügyi, könyvviteli, számítógépes, társadalmi és felelősségvállalási, pályázati és forrásteremtési támogatást nyújt. Az adatkezelés célja az Egyesülettel együttműködő külhoni szervezetek és egyesületek munkájának segítése.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke, hogy az együttműködő szervezetekkel történő kapcsolattartás gyorsan és hatékonyan működjön

A kezelt adatok köre: A külhoni együttműködő szervezetek képviselőinek neve, , céges telefonszáma, magán telefonszáma, e-mail címe

Adatkezelés tervezett határideje: A képviselői minőségének fennállásának időtartama

 

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

Adatfeldolgozók kategóriái: IT üzemeltető és Tárhely Szolgáltató (Bere-Net Kft., Székhely: 4611 Jéke, Táncsics utca 8., Cg.: 15-09-078137, Vezetve a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában)

 

4. Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A kapcsolatfelvétel meghiúsulása

 

5. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő az 3. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

 

6. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön az érintett hozzájárulásával történik.

 

7. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

 

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

 

9. Az érintettek jogai

 

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

 

9.1 A tájékoztatás költsége

 

Az Adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

 

9.2 Tájékoztatás megtagadása

 

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

 

9.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

10. Jogorvoslat

Bármely érintett, ha megítélése szerint

 1. az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy az erre irányuló kérelmét elutasítja, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából;
 2. személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokat,
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, illetve
  • az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, s a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Tel.: +36-1-3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

 

Máriapócs, 2024. 01. 01.

Hierotheosz Egyesület

         Kapin István Elnök

 

 

 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

 

Alulírott …………………………………………………………………………………………………………………..….…(név),mint …………… (szervezet megnevezése) képviselője kijelentem, hogy az Adatkezelő  „ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ KÜLHONI EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK KÉPVISELŐI RÉSZÉRE” c. dokumentumát elolvastam, az abban foglaltakat maradéktalanul megértettem.

 

 

 

………………….(NÉV)

mint a ……………(SZERVEZET) képviselője

 

 

Adatkezelési nyilatkozat letöltése