Civil szervezetek Erdélyben

ORSZÁGJELENTÉS-CIVIL SZERVEZETEK ERDÉLYBEN

Romániában 93741 nem profit orientált civil szervezetek működik, amiből 15 % magyar civil szervezet.

A civil szervezet olyan társadalmi szervezet, amely nonprofit módon, a kormányzattól függetlenül, önkéntes alapon a közjó javára működik, önszabályozó, intézményesült önszerveződés. Nemzetközi megközelítésben nevezik egyszerűen nem kormányzati szervezeteknek, önkéntes szervezeteknek vagy nonprofit szervezeteknek is őket, de ilyenkor is mögé értik az összes többi, alább részletezett feltételt

Egy civil szervezet beiratásának folyamata Romániában 10 lépésben történik

  1. A szervezet hivatalos nevének lefoglalása
  2. Az egyesület székhelyének meghatározása
  3. Az egyesület alkotmányának és a statutumának hiteles elkészítése
  4. A bűnügyi nyilvántartás megszerzése
  5. A kötelező alptőke letétele (200 RON)
  6. Illetékadó befizetése (100 RON)
  7. A jogi személyiség megszerzésére szolgáló iratcsomó benyujtása
  8. Hitelesítet másolatok megszerzése a bírói végzésről
  9. A beiratási szám megszerzése

 

Erdélyben nagyon sok magyar civil szervezet működik, különböző érdeklődési körökben, a magyar ifjúsági szervezetek ernyő szervezete a MIÉRT. A Magyar Ifjúsági Értekezlet a Kárpát-medence legnagyobb ifjúsági szervezete, Romániában 382 tagszervezettel, amely tagszervezetei által arra hivatott, hogy az erdélyi magyar fiatalok szakmai, kulturális, sport és ifjúsági programok szervezését lebonyolítsa. Fontos számunkra, hogy az erdélyi kisebbségben élő fiatalok számára megmutassuk lehetőségeiket, arra biztassuk őket, hogy maradjanak itthon és alapítsanak családot itt. Ugyanakkor szeretnénk tudatosítani bennük a társadalmi felelősségvállalás egyéni fontosságát, valamint a szakmai felkészültség relevanciáját, ezek mentén, az ő igényeikre válaszolva szervezzük meg országos, regionális és területi rendezvényeinket. A MIÉRT elnöke Oltean Csongor.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség partnerszervezeteként az ifjúsági érdekképviselet is tevékenységeink között szerepel, országos szinten több megyében sikerült fiatalokat bejuttatnunk az helyi és megyei önkormányzatokba.

A romániai magyar civil szervezeteknek szükségük van egy összefogó szervezetre, ugyanis a kisebbségi civil szervezeteknek össze kel tartaniuk, és erre a Magyar Ifjúsági Értekezlet egy nagyon jó példa. Szükség van arra, hogy a kisebbség véleménye is meghallgatásra találjon, ezt egy erős szervezet tudja biztosítani.

A romániai magyar civil szervezetek működéséről a legtöbb információt a Magyar Ifjúsági Értekezlet – MIÉRT oldalán, a www.miert.ro címen találjuk meg. Az oldalon feltüntettük a tagszervezetek weboldalait és Facebook-oldalait (Erdély több megyéjéből vannak tagszervezetek, mint például Kolozs, Maros, Beszterce, Brassó, Kovászna, Arad, Szeben, Szatmár, Hargita, Máramaros, Temes, Hunyad stb.). A MIÉRT tagszervezetei is rendelkeznek tagszervezetekkel, ezért megkeresve őket újabb és újabb szervezetek találnak, nagyon aktív, dinamikus és együttműködő szervezetekre.

 

 

 

 

 

Az erdélyi magyar szektor legjelentősebb szervezetei

 

A Magyar Ifjúsági Értekezlet – MIÉRT – www.miert.ro

az RMDSZ és az ifjúsági szervezetek kapcsolatának intézményesüléseként 2002. március 9-én megalakult az RMDSZ-szel együttműködni kívánó ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlet.

A jelenleg 382 tagszervezetet számláló MIÉRT a nyitottság, szakértelem és partnerség alapelvek mentén szerveződik. Tevékenysége által az erdélyi ifjúság érdekeinek hatékony képviseletét és érvényesítését, valamint egy versenyképes erdélyi szellemiség kialakítását szorgalmazza.

ODFIE- Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet.

Az első szervezett unitárius ifjúsági egylet 1900-ban alakult meg Kolozsváron, Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Körenéven. Előzményének tekinthetők azonban a 19. század második felétőlaz unitárius kollégiumokban működő önképzőkörök, valamint az egyházközségek olvasó és önképző egyletei is. A 20. század első két évtizedében egyre több egyházközségben alakult meg a Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet.

Ezen ifjúsági élet szervezett irányításának céljával jött létre 1929-ben az országos egylet,a Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Köreinek Egyetemes Szervezete néven. Létrehozói több éven át vezetői is voltak: Szent-Iványi Sándor, Balázs Ferenc, Mikó Imre, Lőrinczi László, később Dobai István, Kovács Lajos, Szabó Samu, Simén Dániel, Gyergyai Judit, Fikker János, Erdő János. Az országos ifjúsági életet a központi, kolozsvári irodából irányították. Legfontosabb megnyilvánulásuk az 1928 és 1947 között megtartott tizennégy ifjúsági konferencia volt, amelyek középpontjában időszerű témák és szervezeti  kérdések  álltak.  Emellett egyházkörönként is tartottak ifjúsági konferenciákat, dalosversenyeket, népszerű volt az egy-egy vidék fiatalságát összegyűjtő ifjúsági nap szervezése is. Évekig ismeretterjesztő célzatú vetítőgépes előadásokkal járták az országot. Az ifjúsági munka eszmei összefoglalását  és terjesztését szolgálták a kiadványok is: az első ifjúsági lap, Ifjúság címen 1928-ban, majd a tulajdonképpeni sajtófórum, a Kévekötés, 1929-1936 között.

Mindez az erdélyi magyar szellemi és egyházi életet árgusan figyelő román államhatalmi cenzúra szorításában vergődött. A szervezet életét derékban törte ketté a második világháború és az azt követő válságkorszak: 1948-ban a  nacionál-kommunista  államhatóság  tiltása következtében minden szervezeti életnek meg kellett szűnnie. Negyven évig hivatalosan nem létezhetett egyházi ifjúsági szervezkedés.Az  Ifjúsági  Egylet  1991.  évi újraalakulását  követő évek  útkeresése  nyomán  1996-tól  a szervezeti  élet  átfogó  fejlődésnek  indult,  ami  a  központi  rendezvények  szervezésében  és kiadványok megjelentetésében, az ügyvitel és a képviselet ellátásában, valamint megfelelő eszköztár létrehozásában és saját pénzügyi alap megteremtésében is lemérhető. Ugyanakkor nagy hangsúly került a helyi ifjúsági egyletek megalakítására és munkájuk segítésére. Az ODFIE-nek napjainkban mintegy 40 fiókegyletben több mint 1000 tagja van. Területileg elsősorban azokon  a  vidékeken  működik,  ahol  az  unitarizmus  a  legelterjedtebb:  Hargita,Háromszék, Maros, Kolozs és Brassó megyékben. Az ODFIE székhelye Kolozsváron van.

Szatmár Megyei Ifjúsági Tanács - https://www.facebook.com/szamitSM/

A Szatmár Megyei Ifjúsági Tanácsot (SZÁMIT, korábban SZMIT) másként jött létre, mint a legtöbb Erdélyben működő megyei ifjúsági ernyőszervezet. A kezdetektől egy megyei lefedettséget biztosító ifjúsági szervezetet hoztak létre azok a most már felnőtt politikusok, akik már fiatalként úgy gondolták, hogy a megye megérett arra, hogy legyen egy erős képviselete az érdekvédelmi szervezet mellett, s azzal szoros együttműködésben. 2001-ben hozták létre a SZÁMIT-ot, s ezzel együtt az addigi Magyar Ifjúsági Kezdeményezés felbomlott, s már csak városi, illetőleg községi szinten működtek tovább a korábban megyei hálóként funkcionálók, de ezzel a lendülettel tagszervezetei lettek az új formának. Az első időszakban az új ernyőszervezet még csak kereste a helyét, de azután elkezdtek a megye több pontján is megalakulni kisebb-nagyobb ifiszervezetek, s azoknak kellett elősegítenie a fejlődését. Az első időszakban – s azóta is, ha nem is rendszeresen – a SZÁMIT jogi tanácsadással, anyagi források és pályázati lehetőségekhez való könnyebb hozzáféréssel és képzésekkel segíti a Szatmár megyében élő fiatalokat. Tizenkét éves fennállása alatt voltak a SZÁMIT-nak hullámvölgyei, de mindig képes volt arra, hogy új erőt kapjon, így megőrizve azt a lehetőséget, hogy hatékony és eredményes ernyőszervezete legyen a megyében jogaikkal és lehetőségeikkel élni kívánó fiataloknak. A múltban számos esetben szólalt fel a SZÁMIT, amikor úgy érezte, hogy a fiatalok jogait kívánják valamilyen rendelkezéssel vagy változtatással csorbítani, de minden olyan nagyszabású esemény szervezésébe is bekapcsolódtak, amely valamilyen tanulási vagy szórakozási lehetőséget kínált a fiataloknak.

A tagszervezetek száma hullámzó és valamilyen kimondott vagy kimondatlan stratégia miatt nem lett jogi háttere sem az ernyőszervezetnek, sem sok kisebb szervezetnek sem. Egyesek ennek okát abban látják, hogy ez a korábbi ernyőszervezet melletti kiegészítő jelleg miatt alakult így, hiszen annak jogi státuszán keresztül elérhető volt minden, ami korábban is, mások szerint a régió jellegéből adódik. Mostanra azonban meglett az igény arra – elsősorban a sokasodó külföldi pályázati lehetőség miatt -, hogy jogi hátterük legyen azoknak a vidéki szervezeteknek, amelyek nem csak a helyi ifjúságot akarják non formális módon összekötni, de nagyobb, tartalmasabb rendezvényeket is akarnak adni szűkebben vagy tágabban értelmezett régiójuknak.

Természetesen továbbra is szoros az együttműködés a megyei RMDSZ-szel. S ugyanilyen fontos, hogy a SZÁMIT és tagszervezetei teremtettek lehetőséget arra, hogy a megyei RMDSZ-nek meglehessen a megfelelő szakképzettséggel és tenni akarással megáldott utánpótlása, akiknek már nem kell tanítani a jogvédelmet, hiszen ezt tanulták, ebbe nőttek bele. Nem véletlen, hogy parlamenti képviselő, szenátor, megyei tanácselnök, polgármester és számos tanácsos került ki az ifjúsági szervezetek szárnyai alól.

 

Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács - http://szit.miert.ro/

A SZIT 2005-ben alakult és aktív tevékenységeket folytat, A SzIT feladatai közé tartozik az ifjúsági tevékenységek serkentése, helyi és megyei művészeti és kulturális emlékművek karbantartása, tevékenységek szervezése a környezet megóvása érdekében, különböző közösségi programok támogatása és kivitelezése, versenyek, koncertek és fesztiválok szervezése, rendezvények szervezése és támogatása az információhoz való jutás jogának az érvényesülése érdekében és egyéb ifjúsági tevékenységek szervezése. Az egyesület célja a Szilágy megyei ifjúsági szervezetek támogatása, a fiatalok közösségi szereplésének fejlesztése, és a szabadidő hasznos eltöltését célzó különböző tevékenységekbe való bevonása.

A SALVATORE egyesület https://www.facebook.com/asociatiasalvatoreegyesulet

SALVATORE egyesületet mely nagyrészt önkéntessekkel működik akik képzett egészségügyi dolgozók több mint 3 éve szinte minden Kovászna megyei kulturális, sport és más rendezvényen (koncert, fesztivál) elsősegélyt nyújtunk, adományokból fedezve a tevékenységünket.

A rendezvények ideje alatt vércukrot, koleszterin-, trigliceridszintet és vérnyomást mérünk az érdeklödőknek, egyfajta szürővizsgálat érdekében.

Ezen kívül elsősegély oktatásokat szervezünk gyerekeknek és felnőtteknek valamint időszakosan humanitárius tevékenységet is folytatunk.

A Magyar Televízió 2017. decemberében bemutatta az egyesületünket a Kárpát Expresszc műsorában, mely megtekinthető: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwCgLxBfgKXtGwSWqQNKLvhzdvZ?projector=1

 

 

 

 

 

Az egyesület célja:

Elsősegélyt nyújtani rendezvényeken: kulturális eseményeken, városi és falusi rendezvényeken, sporteseményeken, illetve bárhol, ahol erre szükség adódhat.

Oktatások szervezése (gyerekeknek, diákoknak, felnőtteknek, időseknek egyaránt) az elsősegélynyújtással kapcsolatos fogalmak elsajátítása érdekében.

Humanitárius tevékenységek (alapélelmiszer gyűjtés) : A Salvatore Egyesület számára az év kiemelt időszakát jelenti a Karácsonyi – Húsvéti előkészületi idő. Ezekben a hónapokban megkülönböztetett figyelmet fordítanak munkatársaink a hajléktalanokra, akiket az egyre hidegebb nappalokon és éjszakákon a gyakori megbetegedés és a kihűlés fenyeget. Mások, így családok, egyedül élők és betegek is nagyobb számban fordulnak segítségért ilyenkor az egyesülethez.

Önkénteseink által évente ezernél több adomány jut el nélkülöző családokhoz, egyedül élő - idős emberekhez, közösségekhez, intézmények lakóihoz.

 

Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács - http://miet.miert.ro/

A Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET) a megye területén működő magyar ifjúsági szerveződések, kezdeményezések és csoportok közötti kapcsolattartást biztosító konzultatív testület, illetve érdekvédelmi, közképviseleti és érdekegyeztető társulás.

A MIET az RMDSZ-szel együttműködni kívánó erdélyi ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) tagja.

2007 óta működik. Jelenleg 35 tagszervezettel rendelkezik, ugyanakkor több egyéni tagja van miután a 2015-ös alapszabályzat módosítását követően lehetőség nyílt a szimpatizáló fiatalok egyéni társulására is.

Céljai:

- a megye területén működő ifjúsági- és ifjúsággal foglalkozó szervezetek és szerveződések közötti kapcsolattartás intézményesítése a közös gondolkozás előre mozdítása érdekében.

- ifjúsági szervezetek önszerveződésének elősegítése

- a fiatalok és ifjúsági szervezetek érdekeinek hatékony képviselete és érvényesítése megyei- és nemzeti szinten.

- A Maros megyei ifjúság egészét érintő ifjúságpolitikai stratégiájának kidolgozásának szorgalmazása és kezdeményezése, valamint az erre irányuló munka, tevékenységek elősegítése.

- egységes álláspont kialakítása a Maros megyei ifjúságot érintő kérdésekben, és ennek érvényesítése a döntéshozatali folyamatokban.

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a magyar tannyelvű óvodai, elemi és középiskolai oktatás szakmai, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezete. Négy területi oktatási központtal (a csíkszeredai Székelyföldi, a szovátai Teleki, a kolozsvári Gál Kelemen és a nagyváradi Partium) fogja át az ország magyar tannyelvű oktatási intézményhálózatát. Céljai közé tartozik a romániai magyar tannyelvű oktatás minőségi fejlesztése; pedagógusainak széles körű, igényes és magas szintű képzése. Nagymértékben hozzájárul az erdélyi magyar tanintézmények oktatástechnikai felszereltségének korszerűsítéséhez, valamint a kisdiákok tanszerekkel való támogatásához. A Szövetség közreműködik a határon túli pedagógusoknak szóló anyaországi pedagógus-továbbképzők programjainak az összeállításában, megszervezi és összehangolja a résztvevők kiutazását, a programokon való részvételét. Ennek köszönhetően évente átlagosan 150-200 romániai magyar pedagógus vehet részt tartalmas, igényeinek és elvárásainak megfelelő programon. Szövetségünk évente megszervezi a Bolyai Nyári Akadémiát, amely immár a Kárpát-medence legnagyobb pedagógus fóruma. Ezen 1993 óta évi 27 szekcióban több mint 900 pedagógus vehetett részt (ebből több mint százan határainkon túlról). A szakmai továbbképzéseken kívül lehetővé teszi Európa kulturális örökségének megismerését tanulmányi kirándulások révén.

 

Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács - https://uiet.eu/

Az UIET az udvarhelyszéki magyar ifjúsági és diák szervezetek érdekvédelmi, közképviseleti és érdekegyeztető tanácsa. Céljaink a nemzeti identitás megőrzéséhez való hozzájárulás, hagyományőrző rendezvények szervezése, ennek ösztönzése. Boldogok vagyunk, ha segíthetünk az udvarhelyszéki fiatalok gazdasági, kulturális és szociális fejlődésében.

Szentgyörgyi Ifjúsági Klub – SZIK - www.youthclub.ro

A Szentgyörgyi Ifjúsági Klub – SZIK, 2008-ban alakult és aktív szervezet helyi és nemzetközi szinten is az ifjúsági szférában, a lefőbb tevékenysége az önkéntesek toborzása és nemzetközi kapcsolatok építése, az Erasmus+ programok keretén belül évente több projektet is lebonyolítanak.

 

Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum - http://kifor.kolozsmegye.ro/

A KIFOR 2008-ban alakult és a Kolozs megyei magyar ifjúsági közösség szervezeteinek és helyi, társult ifjúsági szervezeteinek önálló és független érdekvédelmi, közképviseleti és érdekegyeztető társulása. A nemzeti identitás védelme és megőrzése érdekében segíti a Kolozs megyei magyar ifjúsági közösség önszerveződését, amelyek mellett ifjúságunk társadalmi jelentőségének megfelelően részt vehet magyar nemzeti közösségünk és az ország társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális életében.

 

Arról, hogy hány működő civil szervezet van Romániában, a Romániai Belügyminisztériumnak van nyilvántartása és ezt a következő oldalon találjuk meg: http://www.cdep.ro

 

A romániai magyar civil szervezeteket érintő nehézségek és kihívások

Jelen pillanatban a romániai magyar civil szervezetek helyzete változó, nagyon sok szervezettel rendelkezik ez a térség viszont sokak nem jutnak hozzá a támogatásokhoz ezért sok szervezet hiányossággal küszködik, mivel, hogy nem rendelkeznek irodával, alkalmazottakkal vagy irodai eszközökkel. Ezek nélkül ugyanis nagyon nehezen tudnak működni.

Ezek mellet a szervezetek több támogatást igényelnek a rendezvények lebonyolítására, ugyanis egy nonprofit szervezet csak támogatásokból tud szervezni egy rendezvényt. Jelen pillanatban a magyar szervezetek nagy része a Communitas, a BGA és más magyar állami támogatásokból gazdálkodnak és szükségesnek érzik ezek bővítését.

 

A romániai magyar civil szervezetek az utánpótlás hiányával küszködnek mivel, hogy nagyon nehezen tudják bevonni a fiatalokat a civil szférába, azt tapasztaljuk minden nap, hogy a következő generáció nem érdekelt ebben a témában, úgy érzik, hogy nem származik hasznuk belőle és nincs motiváció számukra.

 

 

A magyar civil szervezeteknek Erdélyben sokkal nehezebben tudnak érvényesülni, mint a román civil szervezetek mivel, hogy kisebbségként nyelvi akadályok lépnek közben vagy akár a szimbólumok használatával kapcsolatosan merülnek fel problémák.

Sepsiszentgyörgy 2019. április 23.

Készítette: Colt Alice

Látta: Oltean Csongor

Jóváhagyta: Kiss András, főtitkár